1. H谱测试收费办法:

        150元/样品;


2. C等杂核测试收费办法:

        200元/小时/样品,超过1小时加收50元/小时,时间计算以小时为单位;


3. 变温实验测试收费办法:

        400元/小时/样品,超过1小时加收100元/小时,时间计算以小时为单位;


4. 加急测试要求:

        加急测试按原测试费的150%收费;


5. 所外测试:

        按所内收费办法加收25%;


6. 其他特殊测试:

        对于其他特殊测试要求视测试难度和所需仪器测试时间另行商议;


7. 固体核磁对外测试收费标准:

        点击跳转


8. 测试需提交测试申请单,下载链接见附件:

            对外测试申请单.docx