Publication List


Year From ~ Title
Author Journals Show IF    
  Result: 112 articles.
  1
  Weiyuan Huang, Luyi Yang, Zhefeng Chen, Tongchao Liu, Guoxi Ren,Peizhao Shan, Bin-Wei Zhang, Shiming Chen, Shunning Li, Jianyuan Li, Cong Lin, Wenguang Zhao, Jimin Qiu, Mingjian Zhang, Fan Li, Yong Yang, Cheng-Jun Sun, Yang Ren, Qingzhen Huang, Guangjin Hou, Shi-Xue Dou, Kang Xu, Jun Lu, Khalil Amine, Feng Pan*
  Advanced Materials  34  (2022) 2202745 
  DOI:

  https://doi.org/10.1002/adma.202202745

  2

  Realizing the compatibility of a Li metal anode in an all-solid-state Li-S battery by chemical iodine–vapor deposition

  Chun Duan#, Zhu Cheng#, Wei Li, Fan Li, Hang Liu, Jingui Yang, Guangjin Hou, Ping He*, Haoshen Zhou*
  Energy & Environmental Science  15  (2022) 3236-3245 
  DOI:


  3

  Oxygenate-based Routes Regulate Syngas Conversion over Oxide-Zeolite Bifunctional Catalysts

  Yi Ji#, Pan Gao#, Zhenchao Zhao, Dong Xiao, Qiao Han, Hongyu Chen, Ke Gong, Kuizhi Chen, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou*
  Nature Catalysis  5  (2022) 594-604 
  DOI:

  https://doi.org/10.1038/s41929-022-00806-2  4

  Nature of Five-coordinate Al in γ-Al2O3 Revealed by Ultra-High Field Solid-state NMR

  Zhenchao Zhao, Dong Xiao, Kuizhi Chen, Rui Wang, Lixin Liang, Zhengmao Liu, Ivan Hung, Zhehong Gan, Guangjin Hou*
  ACS Central Science  8  (2022) 795-803 
  DOI:

  https://doi.org/10.1021/acscentsci.1c01497


  5

  Impact of Adsorption Configurations on Alcohol Dehydration over Alumina catalysts

  Rui Wang, Zhenchao Zhao*, Pan Gao, Kuizhi Chen, Zhehong Gan, Qiang Fu, Guangjin Hou*
  Journal of Physical Chemistry C  126  (2022) 10073-10080 
  DOI:

  https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c03303


  6

  Quantitatively Mapping the Distribution of Intrinsic Acid Sites in Mordenite Zeolite by High-Field 23Na Solid-State Nuclear Magnetic Resonance

  Benhan Fan, Wenna Zhang, Pan Gao, Guangjin Hou, Rongsheng Liu, Shutao Xu*, Yingxu Wei, Zhongmin Liu
  Journal of Physical Chemistry Letters  13  (2022) 5186-5194 
  DOI:

  https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c00932

  7

  Solid-State NMR Dipolar and CSA Recoupling Techniques for Structural and Dynamical Studies in Biological Systems

  Lixin Liang#, Yi Ji#, Kuizhi Chen, Pan Gao, Zhenchao Zhao, Guangjin Hou*
  Chemical Reviews  122  (2022) 9880–9942 
  DOI:

  10.1021/acs.chemrev.1c00779

  8

  Nerve Network Inspired Solid Polymer Electrolytes (NN-SPE) for Fast and Single-ion Lithium Conduction

  Zhen Li, Dong Guo, Fan Li, Guangjin Hou, Xiaowei Liu, Cunyang Li, Li Cao, Ruicong Wei, Zongyao Zhou, Zhiping Lai*
  Energy Storage Materials  49  (2022) 575-582 
  DOI:

  10.1016/j.ensm.2022.05.003

  9

   Serum metabolic fingerprints on bowl-shaped submicroreactor chip for chemotherapy monitoring

  Xia Yin, Jing Yang, Mengji Zhang, Xinyao Wang, Wei Xu, Lin Huang, Wanshan Liu, Haiyang Su, Wenjing Wang, Hongyu Chen, Guangjin Hou, Ying Zhou, Zhen Shen, Jian Liu*, Kun Qian*, Wen Di*
  ACS Nano  16  (2022) 2852-2865 
  DOI:

  10.1021/acsnano.1c09864

  10

   Low-cost hydrocarbon membrane enables commercial-scale flow batteriesfor long-duration energy storage

  Zhizhang Yuan#, Lixin Liang#, Qing Dai, Tianyu Li, Qilei Song, Huamin Zhang, Guangjin Hou, Xianfeng Li*
  Joule  6  (2022) 884-905 
  DOI:

  10.1016/j.joule.2022.02.016

  11

  Intermediate-induced repolymerization for constructing self-assembly architecture: Red crystalline carbon nitride nanosheets for notable hydrogen evolution

  Intermediate-induced repolymerization for constructing self-assembly architecture: Red crystalline carbon nitride nanosheets for notable hydrogen evolution
  Applied Catalysis B: Environmental  310  (2022) 121323 
  DOI:

  10.1016/j.apcatb.2022.121323

  12

  77Se-13C Based Dipolar Correlation Experiments to Map Selenium Sites in Microcrystalline Proteins

  Caitlin M. Quinn, Shiping Xu, Guangjin Hou, Qingqing Chen, Deepak Sail, R. Andrew Byrd, Sharon Rozovsky*
  Journal of Biomolecular NMR  76  (2022) 29-37 
  DOI:

  10.1007/s10858-022-00390-4

  13

  Bi/Trinuclear Pt1&2Cu Clusters Assembly from Isolated Metal Atoms

  Huixiang Li, Changhui Liang, Kairui Liu, Guangjin Hou, Shi Bai, Z. Conrad Zhang*
  Chemical Communications  58  (2022) 4176-4179 
  DOI:

  10.1039/D1CC06838E

  14

  DeNOx on Metal-free Zeolite with Brønsted and Lewis Acid Pair

  Fei Han#, Han Sun#, Zhenchao Zhao, Yaxin Xu, Hong Dong, Weiwei Liu, Lu Sun*, Zhili Wang, Guangjin Hou*, Masaaki Kitano, Wei Li, Meiqing Shen, Haijun Chen*
  ACS Catalysis  12  (2022) 2403-2414 
  DOI:

  10.1021/acscatal.1c05624


  15

  Achieving Long Cycle Life for All-solid-state Rechargeable Li-I2 Battery by A Confined Dissolution Strategy

  Zhu Cheng, Hui Pan, Fan Li, Chun Duan, Hang Liu, Hanyun Zhong, Chuanchao Sheng, Guangjin Hou, Ping He* and Haoshen Zhou*
  Nature Communications  13  (2022) 125 
  DOI:

  10.1038/s41467-021-27728-0

  16

  A Mechanistic Study of Syngas to Light Olefins over OXZEO Bifunctional Catalysts: Insights into the Initial Carbon-Carbon Bond Formation on the Oxide

  Hongyu Chen#, Zhengmao Liu#, Na Li, Feng Jiao, Yuxiang Chen, Zhenchao Zhao, Meiling Guo, Xuebin Liu, Xiuwen Han, Xiulian Pan, Xueqing Gong*, Guangjin Hou*, Xinhe Bao
  Catalysis Science & Technology  12  (2022) 1289-1295 
  DOI:

  17

  DNP NMR Reveals a Hidden C-C Bond Growth Mechanism over ZnAlOx Surface during Syngas Conversion

  Pan Gao#, Dong Xiao#, Zhenchao Zhao, Subhradip Paul, Frédéric Blanc, Xiuwen Han, Guangjin Hou* and Xinhe Bao
  Journal of Energy Chemistry  67  (2022)  640-644 
  DOI:

  10.1016/j.jechem.2021.10.033

  18

  89Y Chemical Shift Anisotropy: A Sensitive Structural Probe of Layered Yttrium Hydroxides Revealed by Solid-State NMR Spectroscopy and DFT Calculations

  Zhengmao Liu#, Lixin Liang#, Dong Xiao, Yi Ji, Zhenchao Zhao, Jun Xu*, Guangjin Hou*
  Physical Chemistry Chemical Physics  23  (2021)  
  DOI:

  10.1039/D1CP04247E

  19

  Unraveling the surface hydroxyl network on In2O3 nanoparticles with high-field ultrafast MAS NMR spectroscopy

  Qiao Han#, Pan Gao#, Lixin Liang, Kuizhi Chen, Aiyi Dong, Xiuwen Han, Qiang Fu, Guangjin Hou*
  Analytical Chemistry  93  (2021) 16769-16778 
  DOI:

  10.1021/acs.analchem.1c02759

  20

  Hydroxylated non-fullerene acceptor for highly efficient inverted perovskite solar cells

  Qing Yang, Xuan Liu, Shuwen Yu, Zhendong Feng, Lixin Liang, Qin Wei, Youyang Wang, Xiaobo Hu, Shaoqiang Chen, Zhaochi Feng, Guangjin Hou, Kaifeng Wu, Xin Guo*, Can Li*
  Energy & Environmental Science  14  (2021) 6536-6545 
  DOI:

  10.1039/D1EE02248B

  21

  Enhanced F Uptake by Layered Double Hydroxides at Alkaline Conditions: Solid-state NMR Evidence of the Role of Surface >Mg-OH Sites

  Chao Ren, Mengzi Zhou, Zhengmao Liu, Lixin Liang, Xiaozhan Li, Xiancai Lu, Hongtao Wang, Junfeng Ji, Luming Peng, Guangjin Hou*, Wei Li*
  Environmental Science & Technology  55  (2021) 15082-15089 
  DOI:

  10.1021/acs.est.1c01247


  22

  Photochemical bromination and iodination of peptides and proteins by photoexcitation of aqueous halides

  Pan Luo, Zheyi Liu, Tingting Zhang, Xiaolei Wang, Jing Liu, Yiqiang Liu, Xiaohu Zhou, Yang Chen, Guangjin Hou, Wenrui Dong, Chunlei Xiao, Yan Jin, Xueming Yang, Fangjun Wang*
  Chemical Communications  57  (2021) 972-11975 
  DOI:

  10.1039/D1CC04906B

  23

  Selective synthesis of para-xylene and light olefins from CO2/H2 in the presence of toluene

  Dengyun Miao, Xiulian Pan*, Feng Jiao, Yi Ji, Guangjin Hou, and Xinhe Bao*
  Catalysis Science & Technology  11  (2021) 4521-4528 
  DOI:

  10.1039/D1CY00602A


  24

  Effects of proximity-dependent metal migration on bifunctional composites catalyzed syngas to olefins

  Yi Ding, Feng Jiao, Xiulian Pan*,Yi Ji, Mingrun Li, Rui Si, Yang Pan, Guangjin Hou, and Xinhe Bao* 
  ACS Catalysis  11  (2021) 9729-9737 
  DOI:10.1021/acscatal.1c01649

  25

  A novel aggregation-induced enhanced emission aromatic molecule: 2-aminophenylboronic acid dimer

  Xiaopei Li, Dongdong Wang, Yongjie Zhang, Wenqi Liu, Songqiu Yang, Guangjin Hou, Zhenchao Zhao, Haijuan Qin, Yahui Zhang, Minmin Li, and Guangyan Qing*
  Chemical Science  12  (2021) 12437-12444 
  DOI:

  10.1039/D1SC03765J

  26

  The role of organic and inorganic structure-directing agents in selective Al substitution of Zeolite

  Zhili Wang, Weifeng Chu, Zhenchao Zhao*, Zhengmao Liu, Hongyu Chen, Dong Xiao, Ke Gong, Fan Li, Xiujie Li*, and Guangjin Hou*
  The Journal of Physical Chemistry Letters  12  (2021) 9398-9406 
  DOI:

  10.1021/acs.jpclett.1c01448


  27

  Accurate heteronuclear distance measurement at all magic-angle spinning frequencies in solid-state NMR spectroscopy

  Lixin Liang, Yi Ji, Zhenchao Zhao, Caitlin M. Quinn, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Tatyana Polenova, and Guangjin Hou*
  Chemical Science  12  (2021) 11554-11564 
  DOI:

  10.1039/D1SC03194E


  28

  The effect of the position of cross-linkers on the structure and microenvironment of PPh3 moiety in porous organic polymers

  Guangjun Ji, Cunyao Li, Dong Xiao, Guoqing Wang, Zhao Sun, Miao Jiang, Guangjin Hou*, Li Yan*, Yunjie Ding*
  Journal of Materials Chemistry A  9  (2021) 9165-9174 
  DOI:10.1039/D0TA12316A

  29

  Induced active sites by adsorbate in zeotype materials 

  Guangchao Li, Christopher Foo, Xianfeng Yi, Wei Chen, Pu Zhao, Pan Gao, Tatchamapan Yoskamtorn, Yao Xiao, Sarah Day, Chiu C. Tang, Guangjin Hou, Anmin Zheng*, Shik Chi Edman Tsang* 
  Journal of the American Chemical Society  143  (2021) 8761-8771 
  DOI:

  10.1021/jacs.1c03166

  30

  Solvent-Actuated Self-Assembly of  Amphiphilic Hole-Transporting Polymer Enables Bottom-Surface Passivation of Perovskite Film for Efficient Photovoltaics

  Qing Yang, Xuchao Wang, Shuwen Yu, Xuan Liu, Pan Gao, Xiaobo Hu, Guangjin Hou, Shaoqiang Chen, Xin Guo*, Can Li*
  Advanced Energy Materials    (2021) 2100493 
  DOI:10.1002/aenm.202100493
  31

  Sulfur vacancy-rich MoS2 as a catalyst for the hydrogenation of CO2 to methanol

  Jingting Hu, Liang yu, Jiao Deng, Yong Wang, Kang Chen, Chao Ma, Qionghong Zhang, Wu Wen, Shengsheng Yu, Yang Pan, Jiuzhong Yang, Hao Ma, Fei Qi, Yongke Wang, Yanping Zheng, Mingshu Chen, Rui Huang, Shuhong Zhang, Zhenchao Zhao, Jun Mao, Xiangyu Meng, Qinjin Ji, Guangjin Hou, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Ye Wang*, Dehui Deng*
  Nature Catalysis  4  (2021) 242-250 
  DOI:

  /10.1038/s41929-021-00584-3

  32

  "X Factor" in the Structure and Anion Exchange of Layered Yttrium Hydroxides

  Zongjing Feng1, Dong Xiao1, Zhengmao liu, Guangjin Hou*, Jun Xu*
  The Journal of Physical Chemistry C  125  (2021) 7251-7258 
  DOI:

  /10.1021/acs.jpcc.1c00086

  33

  One-pot synthesis of hollow single crystal SSZ-13 zeolite by creating aluminum gradients with excellent activity for NH3-SCR

  Shujun Deng, Zhiheng Wang, Di Deng, Zhiping Chen, Dandan He, Hong He, Yi Ji, Guangjin Hou, Wenshou Sun*, Licheng Liu*
  Microporous and Mesoporous Materials  314  (2021) 110865 
  DOI:

  10.1016/j.micromeso.2020.110865

  34

  Highly effcient conversion of methane to formic acid under mild conditions at ZSM-5-confined Fe-sites

  Kaixin Zhu, Suxia Liang, Xiaoju Cui, Rui Huang, Ningbo Wan, Lei Hua, Haiyang Li, Hongyu Chen, Zhenchao Zhao, Guangjin Hou, Mingrun Li, Qike Jiang, Liang Yu*, Dehui Deng*
  Nano Energy  82  (2021) 105718 
  DOI:

  10.1016/j.nanoen.2020.105718

  35

  Recent progress in dipolar recoupling techniques under fast MAS in solid-state NMR spectroscopy

  Yi Ji, Lixin Liang, Xinhe Bao, Guangjin Hou* 
  Solid State Nuclear Magnetic Resonance  112  (2021) 101711 
  DOI:

  10.1016/j.ssnmr.2020.101711

  36

  Synchronized C-H Activations at Proximate Dinuclear Pd2+ Sites on Silicotungstate for Oxidative C-C Coupling

  Kishore Ramineri, Kairui Liu, Cheng Zhang, Xuke Chen, Guangjin Hou, Pan Gao, Ravi Balaga, Mahender Reddy Marri, Peifang Yan, Xian Guan, Zhi Xia, Michael J Janik*, Z. Conrad Zhang*
  ACS Catalysis  11  (2021) 3455-3465 
  DOI:

  10.1021/acscatal.0c05207

  37

  Acidity and Local a Confinement Effect in Mordenite Probed by Solid-State NMR spectroscopy 

  Ke gong, Zhengmao Liu, Lixin Liang, Zhenchao Zhao, Meiling Guo, Xuebin Liu, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou*
  The Journal of Physical Chemistry Letters  12  (2021) 2413-2422 
  DOI:

  10.1021/acs.jpclett.0c03610


  38

  A comparative study of the hydrothermal aging effect on cerium and lanthanum doped Cu/SSZ-13 catalysts for NH3-SCR

  Di Deng, Shujun Deng, Dandan He, Zhiheng Wang, Zhiping Chen, Yi Ji, Guoping Yan, Guangjin Hou*, Licheng Liu*, Hong He
  Journal of Rare Earths  39  (2021) 969-978 
  DOI:

  10.1016/j.jre.2020.08.016

  39

  Atomic-resolution structure of HIV-1 capsid tubes by magic-angle spinning NMR

  Manman Lu, Ryan W. Russell, Alexander J. Bryer, Caitlin M. Quinn, Guangjin Hou, Huilan Zhang, Charles D. schwieters, Juan R. Perilla*, Angela M. Gronenborn*, Tatyana Polenova*
  Nature Structural and Molecular Biology  27  (2020) 863-869 
  DOI:

  10.1038/s41594-020-0489-2

  40

  Homogeneous and fast ion conduction of PEO-based solid-state electrolyte at low temperature

  Shengjun Xu, Zhenhua Sun, Chengguo Sun, Fan Li, Ke Chen, Zhihao Zhang, Guangjin Hou, Hui-ming Cheng*, Feng Li*
  Advanced Functional Materials  30  (2020) 2007172 
  DOI:

  10.1002/adfm.202007172

  41

  CdPS3 nanosheet-based menbrane with high proton conductivity enabaled by Cd vacancies

  Xitang Qian, Long Chen, Lichang Yin, Zhibo Liu, Songfeng Pei, Fan Li, Guangjin Hou, Shuangming Chen, Li Song, Khalid Hussain Thebo, Hui-Ming Cheng, Wencai Ren*
  Science  370  (2020) 596-600 
  DOI:

  10.1126/science.abb9704

  42

  Membranes with well-defined selective layer regulated by controlled solvent diffusion for high power density flow battery

  Mengqi Shi1, Qing Dai1, Fan Li1, Tianyu Li, Guangjin Hou*, Huamin Zhang, Xianfeng Li*
  Advanced Energy Materials    (2020) 2001382 
  DOI:

  10.1002/aenm.202001382

  43

  Transportable Mononuclear Metal Atoms as Building Blocks for Bottom-up Material Fabrication: Pt1(0) and Au1(0) Atoms in Stock Solutions

  Huixiang Li, Changhui Liang, Pan Gao, Guangjin Hou, Kairui Liu, Wei Liu, Qike Jiang, Shi Bai*, Z. Conrad Zhang*
  ChemNanoMat  6  (2020) 1-10 
  DOI:

  10.1002/cnma.202000193

  44

  Synthesis of Colloidal Mesoporous Silica Spheres with Large Through-Holes on the Shell

  Lu Yin, Qiang Tian, Yash Boyjoo, Guangjin Hou, Xin Shi*, Jian Liu*
  Langmuir  36  (2020) 6984-6993 
  DOI:

  10.1021/acs.langmuir.9b03179

  45

  In-situ microwave synthesis of nano-GaZSM-5 bifunctional catalysts with controllable location of active GaO+ species for olefins aromatization

  Xiaofang Su, Yujun Fang, Pan Gao, Yang Liu, Guangjin Hou*, Xuefeng Bai*, Wei Wu*
  Microporous and Mesoporous Materials  306  (2020) 110388 
  DOI:

  10.1016/j.micromeso.2020.110388

  46

  Revisiting of Tetragonal NaVPO4F: A High Energy Density Cathode for Sodium-Ion Batteries

  Moxiang Ling, Zhiqiang Lv, Fan Li, Junmei Zhao, Huamin Zhang, Guangjin Hou, Qiong Zheng*, Xianfeng Li*
  ACS Applied Materials & Interfaces  12  (2020) 30510-30519 
  DOI:

  10.1021/acsami.0c08846

  47

  Ionic‐Association‐Assisted Viscoelastic Nylon Electrolytes Enable Synchronously Coupled Interface for Solid Batteries

  Zhiming Zhao1, Fan Li1, Jingwen Zhao*, Guoliang Ding, Jinzhi Wang, Xiaofan Du, Qian Zhou, Guangjin Hou*, Guanglei Cui*
  Advanced Functional Materials    (2020) 2000347 
  DOI:

  10.1002/adfm.202000347

  48

  Zero-Quantum Homonuclear Recoupling Symmetry Sequences in Solid-State Fast MAS NMR Spectroscopy

  Ji Yi, Liang Lixin, Guo Changmiao, Bao Xinhe, Polenova Tatyana, Hou Guangjin*
  Acta Physico-Chimica Sinica  36  (2020) 1905029 
  DOI:

  10.3866/PKU.WHXB201905029

  49

  DMF stabilized Li3N slurry for manufacturing self-prelithiatable lithium-ion capacitors

  Cuilian Liu, Tianyu Li, Hongzhang Zhang*, Zihan Song, Chao Qu, Guangjin Hou, Huamin Zhang, Chuanfa Ni, Xianfeng Li*
  Science Bulletin  65  (2020) 434-442 
  DOI:

  10.1016/j.scib.2019.11.014

  50

  C−C Bond Formation in Syngas Conversion over Zinc Sites Grafted on ZSM‐5 Zeolite

  Yuxiang Chen, Ke Gong, Feng Jiao, Xiulian Pan*, Guangjin Hou*, Rui Si, Xinhe Bao
  Angewandte Chemie  132  (2020) 6591-6596 
  DOI:

  10.1002/ange.201912869

  51

  Quantitative Cross Polarization Magic-Angle Spinning NMR Spectroscopy in Solids

  Lixin Liang, Feng Deng, Guangjin Hou*
  Chinese Journal of Magnetic Resonance  37  (2020) 1-15 
  DOI:

  10.11938/cjmr20192779

  52

  Synthesis of regularly shaped AlPO4-11 molecular sieve through a solid transformation approach

  Ping Wang, Congxin Wang, Guang Lv, Peng Li, Guangjin Hou, Wei Qu, Huaijun Ma, Donge Wang and Zhijian Tian*
  Microporous and Mesoporous Materials  295  (2020) 109962 
  DOI:

  10.1016/j.micromeso.2019.109962

  53

  Comprehensive Understanding of Polyester Stereocomplexation

  Zhaoqian Wan, Julie M. Longo, Lixin Liang, Hongyu Chen, Guangjin Hou, Shuai Yang, Weiping Zhang, Geoffrey W. Coates*, and Xiaobing Lu*
  Journal of the American Chemical Society  141  (2019) 14780-14787 
  DOI:

  10.1021/jacs.9b07058

  54

  Insights into the Site-Selective Adsorption of Methanol and Water in Mordenite Zeolite by 129Xe NMR Spectroscopy

  Ke Gong, Feng Jiao, Yuxiang Chen, Xianchun Liu, Xiulian Pan, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou*
  the Journal of Physical Chemistry C  123  (2019) 17368-17374 
  DOI:

  10.1021/acs.jpcc.9b04350

  55

  Identification of different carbenium ion intermediates in zeolites with identical chabazite topology via 13C-13C through-bond NMR correlations

  Dong Xiao, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Guangjin Hou, Frédéric Blanc*
  RSC Advances  9  (2019) 12415-12418 
  DOI:

  10.1039/C9RA02280E

  56

  A new NMR crystallographic approach to reveal the calcium local structure of atorvastatin calcium

  Sean Holmes, Wei Wang, Guangjin Hou, Cecil Dybowski, Wei Wang* and Shi Bai*
  Physical Chemistry Chemical Physics  21  (2019) 6319-6326 
  DOI:

  10.1039/C8CP07673A

  57

  Dynamic Nuclear Polarization Magic-Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance Combined with Molecular Dynamics Simulations Permits Detection of Order and Disorder in Viral Assemblies

  Rupal Gupta, Huilan Zhang, Manman Lu, Guangjin Hou, Marc Caporini, Melanie Rosay, Werner Maas, Jochem Struppe, Jinwoo Ahn, In-Ja L. Byeon, Hartmut Oschkinat, Kristaps Jaudzems, Emeline Barbet-Massin, Lyndon Emsley, Guido Pintacuda*, Anne Lesage*, Angela M. Gronenborn*, Tatyana Polenova*
  the Journal of Physical Chemistry B  123  (2019) 5048-5058 
  DOI:

  10.1021/acs.jpcb.9b02293

  58

  Genesis of electron deficient Pt1(0) in PDMS-PEG aggregates

  Kairui Liu, Guangjin Hou, Jingbo Mao, Zhanwei Xu, Peifang Yan, Huixiang Li, Xinwen Guo, Shi Bai* and Z. Conrad Zhang*
  Nature Communications  10  (2019) 996 
  DOI:

  10.1038/s41467-019-08804-y

  59

  Measurement of proton chemical shift anisotropy in solid-state NMR spectroscopy

  Lixin Liang, Guangjin Hou*, Xinhe Bao
  Solid State Nuclear Magnetic Resonance  93  (2018) 16-28 
  DOI:

  10.1016/j.ssnmr.2018.04.002

  60

  Fast Detection and Structural Identification of Carbocations on Zeolites by Dynamic Nuclear Polarization Enhanced Solid-State NMR

  Dong Xiao, Shutao Xu, Nick J. Brownbill, Subhradip Paul, Li-Hua Chen, Shane Pawsey, Fabien Aussenac, Bao-Lian Su, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Zhongmin Liu, Frédéric Blanc*
  Chemical Science  9  (2018) 8184-8193 
  DOI:

  10.1039/c8sc03848a

  61

  Heterogeneous Rh/CPOL-BP&P(OPh)3 catalysts for hydroformylation of 1-butene: the formation and evolution of the active species

  Yuqing Wang, Li Yan, Cunyao Li, Miao Jiang, Ziang Zhao, Guangjin Hou, Yunjie Ding*
  Journal of Catalysis  368  (2018) 197-206 
  DOI:

  10.1016/j.jcat.2018.10.012

  62

  Superior Na-storage performance of molten-state-blending-synthesized monoclinic NaVPO4F nanoplates for Na-ion batteries

  Moxiang Ling, Fan Li, Hongming Yi, Xianfeng Li, Guangjin Hou, Qiong Zheng* and Huamin Zhang*
  Journal of Materials Chemistry A  6  (2018) 24201-24209 
  DOI:

  10.1039/C8TA08842J

  63

  Determination of accurate backbone chemical shift tensors in microcrystalline proteins by integrating MAS NMR and QM/MM

  Matthew Fritz, Caitlin M.Quinn, Mingzhang Wang, Guangjin Hou, Xingyu Lu, Leonardus M. I. Koharudin, Jochem Struppe, David A. Case, Tatyana Polenova*, Angela M. Gronenborn*
  Physical Chemistry Chemical Physics  20  (2018) 9543-9553 
  DOI:

  10.1039/c8cp00647d

  64

  The role of water in methane adsorption and diffusion within nanoporous silica investigated by hyperpolarized 129Xe and 1H PFG NMR spectroscopy

  Yuanli Hu, Mingrun Li, Guangjin Hou, Shutao Xu, Ke Gong, Xianchun Liu, Xiuwen Han, Xiulian Pan*, and Xinhe Bao*
  Nano Research  11  (2018) 360-369 
  DOI:

  10.1007/s12274-017-1638-8

  65

  Toward Closing the Gap: Quantum Mechanical Calculations and Experimentally Measured Chemical Shifts of a Microcrystalline Lectin

  Matthew Fritz, Caitlin M. Quinn, Mingzhang Wang, Guangjin Hou, Xingyu Lu, Leonardus M. I. Koharudin, Tatyana Polenova*, and Angela M. Gronenborn*
  The Journal of Physical Chemistry B  121  (2017) 3574-3585 
  DOI:

  10.1021/acs.jpcb.6b09479

  66

  Direct structural identification of carbenium ions and investigation of host–guest interaction in the methanol to olefins reaction obtained by multinuclear NMR correlation

  Dong Xiao, Shutao Xu, Xiuwen Han, Xinhe Bao, Zhongmin Liu, Frédéric Blanc*
  Chemical Science  8  (2017) 8309-8314 
  DOI:

  10.1039/c7sc03657d

  67

  Quenching protein dynamics interferes with HIV capsidmaturation

  Mingzhang Wang,
    Caitlin M. Quinn, Juan R. Perilla*, Huilan Zhang, Randall Shirra Jr.,
    Guangjin Hou*, In-Ja Byeon, Christopher L. Suiter, Sherimay Ablan, Emiko
    Urano, Theodore J. Nitz, Christopher Aiken, Eric O. Freed, Peijun Zhang,
    Klaus Schulten, Angela M. Gronenborn*, Tatyana Polenova*
  Nature Communications  8  (2017) 1779 
  DOI:

  10.1038/s41467-017-01856-y

  68

  Highly selective methanol-to-olefin reaction on pyridine modified H-mordenite

  Ting He, Guangjin Hou, Jinjing Li, Xianchun Liu, Shutao Xu, Xiuwen Han, Xinhe Bao*
  Journal of Energy Chemistry  26  (2017) 354-358 
  DOI:

  10.1016/j.jechem.2017.02.004

  69

  Expanding the horizons for structural analysis of fully protonatedprotein assemblies by NMR spectroscopy at MAS frequenciesabove 100 kHz

  Jochem Struppe*, Caitlin M. Quinn, Manman Lu, Mingzhang Wang, Guangjin Hou, Xingyu Lu, Jodi Kraus, Loren B. Andreas, Jan Stanek, Daniela Lalli, Anne Lesage, Guido Pintacuda, Werner Maas, Angela M. Gronenborn*, Tatyana Polenova*
  Solid State Nuclear Magnetic Resonance  87  (2017) 117-125 
  DOI:

  10.1016/j.ssnmr.2017.07.001

  70

  CryoEM Structure Refinement by Integrating NMR Chemical Shifts with Molecular Dynamics Simulations

  Juan R. Perilla*, Gongpu Zhao, Manman Lu, Jiying Ning, Guangjin Hou, In-Ja L. Byeon, Angela M. Gronenborn, Tatyana Polenova, Peijun Zhang*
  The Journal of Physical Chemistry B  121  (2017) 3853-3863 
  DOI:

  10.1021/acs.jpcb.6b13105

  71

  Mapping Protein-Protein Interactions by Double-REDOR-Filtered Magic Angle Spinning NMR Spectroscopy

  Changmiao Guo, Guangjin Hou, Xingyu Lu, Tatyana Polenova*
  Journal of Biomolecular NMR  67  (2017) 95-108 
  DOI:

  10.1007/s10858-016-0086-1

  72

  HIV-1 Capsid Function Is Regulated by Dynamics: Quantitative. Atomic-Resolution Insights by Integrating Magic-Angle-Spinning NMR, QM/MM, and MD

  Huilan Zhang, Guangjin Hou, Manman Lu, Jinwoo Ahn, In-Ja L. Byeon, Christopher J. Langmead, Juan R. Perilla, Ivan Hung, Peter L. Gor'kov, Zhehong Gan, William W. Brey, David A. Case, Klaus Schulten, Angela M. Gronenborn*, and Tatyana Polenova*
  Journal of the American Chemical Society  138  (2016) 14066-14075 
  DOI:

  10.1021/jacs.6b08744

  73

  Improving dipolar structural and dynamics recoupling for site-specific studies in biosolids NMR: windowed RN-symmetry sequences

  Xingyu Lu, Huilan Zhang, Manman Lu, Alexander J. Vega, Guangjin Hou*, Tatyana Polenova*
  Physical Chemistry Chemical Physics  18  (2016) 4035-4044 
  DOI:

  10.1039/c5cp07818k

  74

  Dynamic Nuclear Polarization Enhanced MAS NMR Spectroscopy for Structural Analysis of HIV‑1 Protein Assemblies

  Rupal Gupta, Manman Lu, Guangjin Hou, Marc A. Caporini, Melanie Rosay,Werner Maas, Jochem Struppe, Christopher Suiter, Jinwoo Ahn, In-Ja L. Byeon, W. Trent Franks, Marcella Orwick-Rydmark, Andrea Bertarello, Hartmut Oschkinat, W. Trent Franks, Marcella Orwick-Rydmark, Andrea Bertarello, Hartmut Oschkinat, Anne Lesage, Guido Pintacuda, Angela M. Gronenborn, Tatyana Polenova*
  The Journal of Physical Chemistry B  120  (2016) 329-339 
  DOI:

  10.1021/acs.jpcb.5b12134

  75

  Cyclophilin A stabilizes the HIV-1 capsid through a novel non-canonical binding site

  Chuang Liu, Juan R. Perilla, Jiying Ning, Manman Lu, Guangjin Hou, Ruben Ramalho, Benjamin A. Himes, Gongpu Zhao, Gregory J. Bedwell, In-Ja Byeon, Jinwoo Ahn, Angela M. Gronenborn, Peter E. Prevelige, Itay Rousso, Christopher Aiken, Tatyana Polenova, Klaus Schulten*, Peijun Zhang*
  Nature Communications  7  (2016) 10714-10724 
  DOI:

  10.1038/ncomms10714

  76

  Role of 12-Ring Channels of Mordenite in DME Carbonylation Investigated by Solid-State NMR

  Ting He, Xianchun Liu, Shutao Xu, Xiuwen Han, Xiulian Pan, Guangjin Hou, Xinhe Bao*
  Journal of Physical Chemistry C  120  (2016) 22526-22531 
  DOI:

  10.1021/acs.jpcc.6b07958

  77

  Dynamic allostery governs cyclophilin A–HIV capsid interplay

  Manman Lu, Guangjin Hou, Huilan Zhang, Christopher L. Suiter, Jinwoo Ahn, In-Ja L. Byeon, Juan R. Perilla, Christopher J. Langmeade, Ivan Hungf, Peter L. Gor'kov, Zhehong Gan, William Brey, Christopher Aiken, Peijun Zhang, Klaus Schulten, Angela M. Gronenborn, Tatyana Polenova*
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America  112  (2015) 14617-14622 
  DOI:

  10.1073/pnas.1516920112

  78

  MAS NMR of HIV-1 Protein Assemblies

  Christopher L. Suiter, Caitlin M. Quinn, Manman Lu, Guangjin Hou, Huilan Zhang, Tatyana Polenova*
  Journal of Magnetic Resonance  253  (2015) 10-22 
  DOI:

  10.1016/j.jmr.2014.12.009

  79

  Analysis of local molecular motions of aromatic sidechains in proteins by 2D and 3D fast MAS NMR spectroscopy and quantum mechanical calculations

  Piotr Paluch, Tomasz Pawlak, Agata Jeziorna, Julien Tre´bosc, Guangjin Hou, Alexander J. Vega, Jean-Paul Amoureux, Martin Dracinsky*, Tatyana Polenova* and Marek J. Potrzebowski*
  Physical Chemistry Chemical Physics  17  (2015) 28789-28801 
  DOI:

  10.1039/c5cp04475h

  80

  Internal Dynamics of Dynactin CAP-Gly Is Regulated by Microtubules and Plus End Tracking Protein EB1

  Si Yan, Huilan Zhang, Guangjin Hou, Shubbir Ahmed, John C. Williams, Tatyana Polenova*
  the Journal of Biological Chemistry  290  (2015) 1607-1622 
  DOI:

  10.1074/jbc.M114.603118

  81

  Characterizing Phosphorus Speciation of Chesapeake Bay Sediments Using Chemical Extraction,31P NMR, and X‑ray Absorption Fine Structure Spectroscopy

  Wei Li*, Sunendra R. Joshi, Guangjin Hou, David J. Burdige, Donald L. Sparks, and Deb P. Jaisi*
  Environmental Science & Technology  49  (2015) 203-211 
  DOI:

  10.1021/es504648d

  82

  Atomic-resolution structure of the CAP-Gly domain of dynactin on polymeric microtubules determined by magic angle spinning NMR spectroscopy

  Si Yan, Changmiao Guo, Guangjin Hou, Huilan Zhang, Xingyu Lu, John Charles Williams, Tatyana Polenova*
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America  112  (2015) 14611-14616 
  DOI:

  10.1073/pnas.1509852112

  83

  Rf Inhomogeneity and How It Controls CPMAS

  Rupal Gupta, Guangjin Hou, Tatyana Polenova, Alexander J. Vega*
  Solid State Nuclear Magnetic Resonance  72  (2015) 17-26 
  DOI:

  10.1016/j.ssnmr.2015.09.005

  84

  Combined zero-quantum and spin-diffusion mixing for efficient homonuclear correlation spectroscopy under fast MAS: broadband recoupling and detection of long-range correlations

  Xingyu Lu, Changmiao Guo, Guangjin Hou, Tatyana Polenova*
  Journal of Biomolecular NMR  61  (2015) 7-20 
  DOI:

  10.1007/s10858-014-9875-6

  85

  NMR Crystallography for Structural Characterization of Oxovanadium(V) Complexes: Deriving Coordination Geometry and Detecting Weakly Coordinated Ligands at Atomic Resolution in the Solid State

  Mingyue Li, Jenna Yehl, Guangjin Hou, Pabitra B. Chatterjee, Amir Goldbourt, Debbie C. Crans*, Tatyana Polenova*
  Inorganic Chemistry  54  (2015) 1363-1374 
  DOI:

  10.1021/ic5022388

  86

  51V NMR Crystallography of Vanadium Chloroperoxidase and Its Directed Evolution P395D/L241V/T343A Mutant: Protonation Environments of the Active Site

  Rupal Gupta, Guangjin Hou, Rokus Renirie, Ron Wever, Tatyana Polenova*
  Journal of the American Chemical Society  137  (2015) 5618-5628 
  DOI:

  10.1021/jacs.5b02635

  87

  Magic angle spinning NMR of viruses

  Caitlin M. Quinn, Manman Lu, Christopher L. Suiter, Guangjin Hou, Huilan Zhang, Tatyana Polenova*
  Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy  86-87  (2015) 21-40 
  DOI:

  10.1016/j.pnmrs.2015.02.003

  88

  Sensitivity gains, linearity, and spectral reproducibility in nonuniformly sampled multidimensional MAS NMR spectra of high dynamic range

  Christopher L. Suiter, Sivakumar Paramasivam, Guangjin Hou, Shangjin Sun, David Rice, Jeffrey C. Hoch, David Rovnyak, Tatyana Polenova*
  Journal of Biomolecular NMR  59  (2014) 57-73 
  DOI:

  10.1007/s10858-014-9824-4

  89

  Accurate measurement of heteronuclear dipolar couplings by phase-alternating Rsymmetry (PARS) sequences in magic angle spinning NMR spectroscopy

  Guangjin Hou*, Xingyu Lu, Alexander J. Vega, and Tatyana Polenova*
  Journal of Chemical Physics  141  (2014) 104202 
  DOI:

  10.1063/1.4894226

  90

  A Magic-Angle-Spinning NMR Spectroscopy Method for the Site-Specific Measurement of Proton Chemical-Shift Anisotropy in Biological and Organic Solids

  Guangjin Hou, Rupal Gupta, Tatyana Polenova*, and Alexander J. Vega*
  Israel Journal of Chemistry  54  (2014) 171-183 
  DOI:

  10.1002/ijch.201300099

  91

  Fast magic angle spinning NMR with heteronucleus detection for resonance assignments and structural characterization of fully protonated proteins

  Changmiao Guo, Guangjin Hou, Xingyu Lu, Bernie O'Hare, Jochem Struppe, Tatyana Polenova*
  Journal of Biomolecular NMR  60  (2014) 219-229 
  DOI:

  10.1007/s10858-014-9870-y

  92

  Three-Dimensional Structure of CAP-Gly Domain of Mammalian Dynactin Determined by Magic Angle Spinning NMR Spectroscopy: Conformational Plasticity and Interactions with End Binding Protein EB1

  Si Yan, Guangjin Hou, Charles D. Schwieters, Shubbir Ahmed, John C. Williams, and Tatyana Polenova*
  Journal of Molecular Biology  425  (2013) 4249-4266 
  DOI:

  10.1016/j.jmb.2013.04.027

  93

  Magic Angle Spinning NMR Reveals Sequence-Dependent Structural Plasticity, Dynamics, and the Spacer Peptide 1 Conformation in HIV‑1 Capsid Protein Assemblies

  Yun Han, Guangjin Hou, Christopher L. Suiter Jinwoo Ahn, In-Ja L. Byeon, Andrew S. Lipton, Sarah Burton, Ivan Hung, Peter L. Gor′kov, Zhehong Gan, William Brey, David Rice, Angela M. Gronenborn, and Tatyana Polenova*
  Journal of the American Chemical Society  135  (2013) 17793-17893 
  DOI:

  10.1021/ja406907h

  94

  Probing Structure and Dynamics of Protein Assemblies by Magic Angle Spinning NMR Spectroscopy

  Si Yan, Christopher Suiter, Guangjin Hou, Huilan Zhang, Tatyana Polenova*
  Accounts of Chemical Research  46  (2013) 2047-2058 
  DOI:

  10.1021/ar300309s

  95

  Magic Angle Spinning NMR Studies of Protein Assemblies: Recent Advances in Methodology and Applications

  Guangjin Hou, Christopher L.Suiter, Si Yan, Huilan Zhang, Tatyana Polenova*
  Annual Reports on NMR Spectroscopy  80  (2013) 293-357 
  DOI:

  10.1016/B978-0-12-408097-3.00005-6

  96

  Multidimensional Magic Angle Spinning NMR Spectroscopy for Site-Resolved Measurement of Proton Chemical Shift Anisotropy in Biological Solids

  Guangjin Hou, Sivakumar Paramasivam, Si Yan, Alexander J. Vega, Tatyana Polenova*
  Journal of the American Chemical Society  135  (2013) 1358-1368 
  DOI:

  10.1021/ja3084972

  97

  Effect of Ancillary Ligand on Electronic Structure as Probed by 51V Solid-State NMR Spectroscopy for Vanadium-o-Dioxolene Complexes

  Olga Goncharova-Zapata, Pabitra B. Chatterjee, Guangjin Hou, Laurence L. Quinn, Mingyue Li, Jenna Yehl, Debbie C. Crans and Tatyana Polenova*
  CrystEngComm  15  (2013) 8776-8783 
  DOI:

  10.1039/c3ce41322e

  98

  Broadband Homonuclear Correlation Spectroscopy Driven by Combined R2nv Sequences under Fast Magic Angle Spinning for NMR Structural Analysis of Organic and Biological Solids

  Guangjin Hou*, Si
    Yan, Julien Trébosc, Jean-Paul Amoureux, Tatyana Polenova
  Journal of Magnetic Resonance  232  (2013) 18-30 
  DOI:

  10.1016/j.jmr.2013.04.009

  99

  Motions on the Millisecond Timescale and Multiple Conformations of HIV-1 Capsid Protein: Implications for Structural Polymorphism of CA Assemblies

  In-Ja L. Byeon#, Guangjin Hou#, Yun Han, Christopher L. Suiter, Jinwoo Ahn, Jinwon Jung, Chang-Hyeock Byeon, Angela M. Gronenborn*, and Tatyana Polenova*
  Journal of the American Chemical Society  134  (2012) 6455-6466 
  DOI:

  10.1021/ja300937v

  100

  Enhanced Sensitivity by Non-Uniform Sampling Enables Multidimensional MAS NMR Spectroscopy of  Protein Assemblies

  Sivakumar Paramasivam, Christopher L. Suiter, Guangjin Hou, Shangjin Sun, Melissa Palmer, David Rovnyak, and Tatyana Polenova*
  The Journal of Physical Chemistry B  116  (2012) 7416-7427 
  DOI:

  10.1021/jp3032786

  101

  Recoupling of Chemical Shift Anisotropy by R-Symmetry Sequences in Magic Angle Spinning NMR Spectroscopy

  Guangjin Hou, In-Ja. L. Byeon, J. Ahn, A. M. Gronenborn, Tatyana Polenova*
  Journal of Chemical Physics  137  (2012) 134201 
  DOI:

  10.1063/1.4754149

  102

  Redox Activity in a Vanadium (V)–o‐Dioxolene Complex Is Modulated by Protonation State As Indicated by 51V Solid‐State NMR Spectroscopy and Density Functional Theory

  Pabitra B. Chatterjee, Olga Goncharov-Zapata, Guangjin Hou, Olga Dmitrenko, Tatyana Polenova*, and Debbie C. Crans
  European Journal of Inorganic Chemistry  SI  (2012) 4644-4651 
  DOI:

  10.1002/ejic.201200259

  103

  1H-13C/1H-15N Heteronuclear Dipolar Recoupling by R-Symmetry Sequences Under Fast Magic Angle Spinning for  Dynamics Analysis of Biological and Organic Solids

  Guangjin Hou, In-Ja. L. Byeon, J. Ahn, A. M. Gronenborn, Tatyana Polenova*
  Journal of the American Chemical Society  133  (2011) 18646-18655 
  DOI:

  10.1021/ja203771a

  104

  Characterization of Noninnocent Metal Complexes Using Solid-State NMR Spectroscopy: o-Dioxolene Vanadium Complexes

  Pabitra B. Chatterjee, Olga Goncharov-Zapata, Laurence L. Quinn, Guangjin Hou, Hiyam Hamaed, Robert W. Schurko, Tatyana Polenova*, Debbie C. Crans*
  Inorganic Chemistry  50  (2011) 9794-9803 
  DOI:

  10.1021/ic200046k

  105

  Spin Diffusion  Driven by R-Symmetry Sequences: Applications to Homonuclear Correlation Spectroscopy in MAS NMR of Biological and Organic Solids

  Guangjin Hou, Si Yan, Shangjin Sun, Yun Han, In-Ja L. Byeon, Jinwoo Ahn, Jason Conce, Ago Samoson, Angela M. Gronenborn, Tatyana Polenova*
  Journal of the American Chemical Society  133  (2011) 3943-3953 
  DOI:

  10.1021/ja108650x

  106

  Solid‐State NMR Characterization of the Multiphase Structure of Polypropylene In‐reactor Alloy

  Haijin Zhu, Robert Graf*, Guangjin Hou, Ying Zhao, Dujin Wang*, Hans W. Spiess
  Macromolecular Chemistry and Physics  211  (2010) 1157-1166 
  DOI:

  10.1002/macp.200900661

  107

  Breaking the T1 Constraint for Quantitative Measurement in Magic Angle Spinning Solid-State NMR Spectroscopy

  Guangjin Hou, Shangwu Ding*, Limin Zhang, Feng Deng*
  Journal of the American Chemical Society  132  (2010) 5538-5539 
  DOI:

  10.1021/ja909550f

  108

  Determination of relative tensor orientations by γ-encoded chemical shift anisotropy/heteronuclear dipolar coupling 3D NMR spectroscopy in biological solids

  Guangjin Hou, Sivakumar Paramasivam, In-Ja L. Byeon, Angela M. Gronenborn, Tatyana Polenova
  Physical Chemistry Chemical Physics  12  (2010) 14873-14883 
  DOI:

  10.1039/C0CP00795A

  109

  Interactions between Nafion resin and protonated dodecylamine modified montmorillonite: A solid state NMR study

  Limin Zhang, Jun Xu, Guangjin Hou, Huiru Tang*, Feng Deng*
  Journal of Colloid and Interface Science  311  (2007) 34-44 
  DOI:

  10.1016/j.jcis.2007.02.052

  110

  The domain structure and mobility of semi-crystalline poly(3-hydroxybutyrate) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate): A solid-state NMR study

  Limin Zhang, Huiru Tang*, Guangjin Hou, Yiding Shen, Feng Deng*
  Polymer  48  (2007) 2928-2938 
  DOI:

  10.1016/j.polymer.2007.03.026

  111

  Quantitative  cross-polarization NMR spectroscopy in uniformly 13C-labeled solids

  Guangjin Hou,
    Feng Deng*, Shangwu Ding*, Riqiang Fu, Jun Yang, Chaohui Ye
  Chemical Physics Letters  421  (2006) 356-360 
  DOI:

  10.1016/j.cplett.2006.01.105

  112

  Towards uniform enhancement in solid-state cross polarization magnetic angle spinning NMR: A scheme incorporating cross polarization with rotational resonance

  Guangjin Hou,
    Feng Deng*, Chaohui Ye, Shangwu Ding*
  The Journal of Chemical Physics  124  (2006) 234512 
  DOI:

  10.1063/1.2206787