GROUP LEADER 

  1529306779722029.jpg  

   Prof. Guangjin Hou

    (侯广进 研究员)


 ACADEMIC COUNSELOR   

  1529300182395825.jpg  

     Prof. Xinhe Bao

      (Academician)

    (包信和 院士)


 RESEARCH STAFF 

  1529300188833865.jpg  

  赵侦超1.png  


  Xianchun Liu

   (刘宪春)   Dr. Zhenchao Zhao

(赵侦超 博士) FINANCIAL ASSISTANT 

  1544596515871448.jpg  Yanqiu Wang

    (王艳秋)


 SENIOR SCIENTISTS 

  1529300200648254.jpg  

  1529300208140563.jpg  
   Prof. Xiuwen Han

   (韩秀文 研究员)  Xiumei Liu

  (刘秀梅)

 POSTDOCTORAL FELLOWS   

  1529300215313358.jpg  

  1551340317311527.jpg
  Dr. Dong Xiao

    (肖栋 博士)Dr. Pan Gao

(高攀 博士) GRADUATE STUDENTS 

  1529300220121463.jpg  

  1529300235607352.jpg  

  1534989193617374.jpg  

  1529300249641879.jpg  


     Ke Gong

     (龚科)


Hongyu Chen

    (陈虹余)


Zhengmao Liu

    (刘正茂)

    Lixin Liang

    (梁力鑫)  1529300243893482.jpg    1530269766622717.jpg    1534467942548617.jpg      

       Fan Li

     (李帆)


   Zhili Wang

   (王志利)


          Yi Ji

      (纪毅) Alumni Name

Degree

Currently

Time in the Group

Dr. Dong Xiao

(肖栋)

Ph.D 2018

Dalian Institute of Chemical Physics

(中科院大连化学物理研究所)

2013-2018

Dr. Xiao Ni

(倪效)

Ph.D 2018

Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. (YMTC)

(长江存储科技有限责任公司)

2012-2018